Δίκτυο Δεδομένων ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ
Σταθμοί

Τεχνικές εκθέσεις

Ημερίδα

Δημοσιεύσεις

Λογισμικά


ΕΣΠΑ

Λογισμικά του έργου ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ

Στο έργο ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ γίνεται χρήση των ακόλουθων λογισμικών

 

Η Ενυδρίς είναι λογισμικό για server. Περιλαμβάνει βάση δεδομένων και σύστημα πρόσβασης σ' αυτήν μέσα από την υπηρεσία www του Διαδικτύου. Αποθηκεύει σταθμούς, όργανα, και χρονοσειρές, ενώ μπορεί να λειτουργήσει με κατανεμημένο τρόπο, έτσι ώστε πολλοί συνεργαζόμενοι φορείς να έχουν καθένας τη δική του ανεξάρτητη εγκατάσταση σε δικό του server και να μοιράζονται όλοι μαζί ένα κοινό portal που να αποτελεί τη λογική ένωση όλων των βάσεων.

Ο Υδρογνώμων είναι μια ολοκληρωμένη εφαρμογή ανάλυσης υδρολογικών δεδομένων και χρονοσειρών. Η ανάλυση των δεδομένων περιλαμβάνει εφαρμογές επεξεργασίας, όπως συνάθροιση και κανονικοποίηση χρονικού βήματος, παρεμβολή, ανάλυση παλινδρόμησης και συμπλήρωση ελλειπουσών τιμών, ελέγχους συνέπειας, φιλτράρισμα δεδομένων, οπτικοποίηση χρονοσειρών με χρήση γραφημάτων και πινάκων, κτλ.

Η Υδρόγειος είναι ένα ολοκληρωμένο υπολογιστικό σύστημα προσομοίωσης, το οποίο υλοποιεί ένα συζευγμένο (επιφανειακό και υπόγειο) υδρολογικό μοντέλο που αναπαριστά τις διεργασίες στο έδαφος, την ακόρεστη ζώνη και τον υδροφορέα, σε συνδυασμό με ένα σχήμα διαχείρισης υδατικών πόρων, σε κλίμακα λεκάνης απορροής. Το μοντέλο υποστηρίζει τρεις χρονικές κλίμακες (ωριαία, ημερήσια, μηνιαία), όντας κατάλληλο τόσο για μελέτες διαχειριστικού ενδιαφέροντος όσο και για μελέτες πλημμυρών (συνεχούς προσομοίωσης). Βασίζεται σε μια ημικατανεμημένη σχηματοποίηση της λεκάνης, με δεδομένα εισόδου τη βροχόπτωση και δυνητική εξατμοδιαπνοή ανά υπολεκάνη, τις χρήσεις νερού και περιορισμούς, και τα χαρακτηριστικά των τεχνικών έργων. Η παραμετροποίηση των υδρολογικών διεργασιών βασίζεται στη διαμόρφωση μονάδων υδρολογικής απόκρισης, για το επιφανειακό σύστημα, και ενός πολυκυτταρικού δικτύου υπόγειων δεξαμενών, για τον υδροφορέα. Τα χωρικά δεδομένα εισόδου παράγονται μέσω μιας ειδικής εφαρμογής, στο περιβάλλον του συστήματος γεωγραφικής πληροφορίας MapWindow . Έξοδοι του μοντέλου είναι το υδατικό ισοζύγιο ανά υπολεκάνη και ανά κύτταρο υδροφορέα, οι ροές κατά μήκος του υδρογραφικού δικτύου και των υδραγωγείων και οι απολήψεις από επιφανειακά και υπόγεια νερά (γεωτρήσεις). Ειδικότερα, για την προσομοίωση των ροών στο υδρογραφικό δίκτυο στην ημερήσια και ωριαία κλίμακα, εφαρμόζονται, κατ' επιλογή, κατάλληλα σχήματα διόδευσης (υδρολογικά ή μονοδιάστατα υδραυλικά). Για την εκτίμηση των παραμέτρων του μοντέλου με βάση ιστορικά δείγματα αποκρίσεων της λεκάνης, διατίθενται αυτοματοποιημένες διαδικασίες βαθμονόμησης, που βασίζονται σε πολλαπλά μέτρα επίδοσης (στατιστικά και εμπειρικά) και εξελιγμένες τεχνικές βελτιστοποίησης, ολικής και πολυκριτηριακής. Για δεδομένες τιμές παραμέτρων, το μοντέλο εφαρμόζεται τόσο για στοχαστική προσομοίωση, με χρήση συνθετικών υδρολογικών χρονοσειρών μεγάλου μήκους, όσο και για στοχαστική πρόγνωση, βάσει πολλαπλών σεναρίων εξέλιξης των υδρομετεωρολογικών εισόδων σε βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα.

Ο Υετός πραγματοποιεί στοχαστική προσομοίωση της βροχόπτωσης σε μία θέση σε λεπτή χρονική κλίμακα, βασισμένη στο μοντέλο σημειακής ανέλιξης Bartlett-Lewis. Λειτουργεί σε διάφορα επίπεδα και συνδυασμούς τους (ανάλογα και με τη διαθεσιμότητα δεδομένων εισόδου), όπως σε επίπεδο επιχειρησιακής λειτουργίας ή ελέγχου, και σε επίπεδο απλής σειριακής προσομοίωσης ή επιμερισμού. Στην τελευταία περίπτωση επιμερίζει δεδομένα ημερήσια ύψη βροχόπτωσης σε ωριαίες τιμές.

Το openmeteo.org αποτελεί μια πρωτοβουλία ανοιχτού κώδικα της διαδυκτιακής κοινότητας, μέσω της οποίας αναπτύσσεται λογισμικό για υδρομετωρολογικές εφαρμογές και προωθείται η συλλογή και διάθεση υδρομετεωρολογικών δεδομένων.