Δίκτυο Δεδομένων ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ
Σταθμοί

Τεχνικές εκθέσεις

Ημερίδα

Δημοσιεύσεις

Λογισμικά


ΕΣΠΑ

Logo

Ημερίδα Ερευνητικού Προγράμματος ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ

Τετάρτη 2 Ιουλίου 2014, Μουσείο Γουλανδρή

Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού - πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών εργαλείων.

Παρουσιάσεις