Δίκτυο Δεδομένων ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ
Σταθμοί

Τεχνικές εκθέσεις

Ημερίδα

Δημοσιεύσεις

Λογισμικά


ΕΣΠΑ

Επεισόδια Λεκάνης Νέδοντα

 

Συγκεντρωτικά στοιχεία επεισοδίων

Καρβελιώτης
N12_2011
N1_2012
N2_2012
N4_2012
N1_2013a
N1_2013b
N2_2013
Ύψος βροχής (mm)
107.14
161.66
156.70
71.60
279.00
140.97
Διάρκεια βροχής (h)
19
27
45
10
54
36
Μέση ένταση i mean (mm/h)
5.79
5.99
3.48
6.99
5.14
3.97
Μέγιστη στάθμη (m)
0.37
0.36
0.38
0.30
0.51
0.32
Παροχή αιχμής (m3/s)
6.04
5.77
6.16
4.44
9.33
4.96
Ύψος άμεσης απορροής (mm)
18.04
18.92
28.97
9.63
52.65
14.71
Συντελεστής απορροής c
0.17
0.12
0.18
0.13
0.19
0.10
Όγκος απορροής (hm3)
0.28
0.29
0.44
0.15
0.81
0.23
Λατομείο Μπάκα
Ύψος βροχής (mm)
102.62
136.39
154.99
60.25
262.85
141.99
43.33
Διάρκεια βροχής (h)
46
39
86
21
84
76
27
Μέση ένταση i mean (mm/h)
2.23
3.50
1.80
2.87
3.13
1.87
1.60
Παροχή αιχμής (m3/s)
37.67
33.15
33.08
7.00
53.63
16.14
12.27
Ύψος άμεσης απορροής (mm)
28.74
20.95
24.03
2.28
36.35
16.30
1.81
Συντελεστής απορροής c
0.28
0.15
0.16
0.04
0.14
0.11
0.04
Όγκος απορροής (hm3)
3.47
2.53
2.90
0.28
4.39
1.97
0.22
Αλαγονία
Ύψος βροχής (mm)
126.56
52.73
272.65
143.69
35.85
Διάρκεια βροχής (h)
69
15
69
50
23
Μέση ένταση i mean (mm/h)
1.83
3.46
3.95
2.86
1.54
Μέγιστη στάθμη (m)
0.52
0.34
1.58
0.58
0.56
Παροχή αιχμής (m 3 /s)
14.70
6.00
25.25
17.87
16.77
Ύψος άμεσης απορροής (mm)
40.79
4.51
138.32
86.19
2.92
Συντελεστής απορροής c
0.32
0.09
0.51
0.60
0.08
Όγκος απορροής (hm 3 )
0.85
0.09
2.89
1.80
0.06

 

Καρβελιώτης
N3_2013
N11_2013
N12_2013
N1_2014a
N1_2014b
N3_2014
Ύψος βροχής (mm)
88.00
95.60
127.60
159.60
Διάρκεια βροχής (h)
16
14
26
39
Μέση ένταση i mean (mm/h)
5.50
6.95
4.96
4.07
Μέγιστη στάθμη (m)
0.24
0.31
0.36
0.30
Παροχή αιχμής (m 3 /s)
3.27
4.66
5.73
4.50
Ύψος άμεσης απορροής (mm)
24.95
7.89
22.76
62.02
Συντελεστής απορροής c
0.16
0.08
0.18
0.39
Όγκος απορροής (hm 3 )
0.21
0.12
0.35
0.95
Λατομείο Μπάκα
Ύψος βροχής (mm)
63.20
108.90
106.21
66.10
Διάρκεια βροχής (h)
13
75
74
101
Μέση ένταση i mean (mm/h)
4.86
1.45
1.44
0.65
Παροχή αιχμής (m 3 /s)
8.41
13.68
22.61
17.43
Ύψος άμεσης απορροής (mm)
1.30
13.11
10.28
11.34
Συντελεστής απορροής c
0.02
0.12
0.10
0.17
Όγκος απορροής (hm 3 )
0.16
1.58
1.24
7.49
Αλαγονία
Ύψος βροχής (mm)
58.11
51.06
36.24
94.81
52.58
Διάρκεια βροχής (h)
18
12
17
43
18
Μέση ένταση i mean (mm/h)
3.18
4.17
2.13
2.23
2.96
Μέγιστη στάθμη (m)
0.54
0.42
0.37
0.54
0.53
Παροχή αιχμής (m 3 /s)
15.72
10.18
7.60
15.51
15.26
Ύψος άμεσης απορροής (mm)
9.77
10.70
15.02
42.61
10.97
Συντελεστής απορροής c
0.17
0.21
0.41
0.45
0.21
Όγκος απορροής (hm 3 )
0.20
0.22
0.31
0.89
0.23